රසික අත්තනායක Profile Page
රසික අත්තනායක

Genaral Information

රසික
අත්තනායක
Teacher
Rasikaattanayake
Ratnapura
Ratnapura
...
0714486249

Tuition Information

Advance Level
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Evening
Sinhala

Description

I worked as an IT teacher at R / Gonakumbura Maha Vidyalaya & prier joined to Virtusa Pvt. Ltd.

Engineer - Software Quality Assurance , BSc. Special (Hons) in IT, MCP, AJD, IPICT
Ads

Ads of රසික අත්තනායක

3 Results 1 - 3 of 3
Sort by
2015/2016 A/L - ICT  - Ratnapura / Pelmadulla / Kuruvita

2015/2016 A/L - ICT - Ratnapura / Pelmadulla / Kuruvita

Can arrange Individual & Group classes for A/L , O/L students (Revision & Theory)...


By : රසික අත්තනායක
Year : 20152016Class type: IndividualI am a: Teacher 11-18-2014 By : රසික අත්තනායක
1195 Hit(s)
Hot
අ.පො.ස (සා. පෙළ ) - තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස (සා. පෙළ ) - තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සකසා දිය හැකිය....


By : රසික අත්තනායක
Year : 20152016Class type: IndividualI am a: Teacher 11-05-2014 By : රසික අත්තනායක
1189 Hit(s)
Hot
අ.පො.ස (උ. පෙළ ) - තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2016 / 2015

අ.පො.ස (උ. පෙළ ) - තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය 2016 / 2015

තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සකසා දිය හැකිය....


By : රසික අත්තනායක
Year : 20152016Class type: IndividualI am a: Teacher 11-05-2014 By : රසික අත්තනායක
1302 Hit(s)
Hot